Protocol de colaborare – „DJERBA – MIDOUN”

  |  1.318 afișări

 

 

 

PROTOCOL DE  COLABORARE

 

 

Pornind de la traditiile relatiilor de prietenie si colaborare dintre statele  cãrora le apartin, convinse de necesitatea dezvoltãrii relatiilor de prietenie si cooperare dintre ele,

tinând seama de importantele transformãri politice si economice care au avut loc în ultima perioadã în statele lor, dorind sã deschidã noi posibilitãti pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul localitãtilor lor, Partile : Primaria Orasului Busteni si Primaria Orasului Djerba Midoun  au convenit urmãtoarele:

 

Articolul 1 :

Pãrtile au cãzut de acord sã stabileascã între ele relatii de fraternitate si colaborare.

 

Articolul 2 :

În aceastã calitate, Pãrtile au convenit sã intensifice, în domeniile de interes comun, cooperarea (economicã, stiintificã, culturalã, etc), folosind forme moderne de colaborare, specifice stadiului actual de dezvoltare, prin care trec tãrile lor.

 

În acest scop, Partile au convenit dupã cum urmeazã:

 

  1. Cooperare comunitarã
  2. 1. Ambele orase considerã cã schimburile de cunoastere în toate domeniile administrãrii (gestionãrii) comunitãtii se dovedesc a fi reciproc benefice, ele înscriindu-se în procesul de armonizare a normelor internationale.
  3. 2. Ambele orase înteleg dezvoltarea schimburilor de informare cu privire la proiectele si realizãrile lor. Ele decid asupra a 5(cinci) axe prioritare de cooperare:

 

1 – Sectorul gestiunii (administrãrii) orasenesti :

Schimburile de cunoastere vor fi favorizate în urmãtoarele sectoare, sub formã de misiuni de expertizare si de stagiu:

modul de organizare si administrare(gestionare) comunitarã

 

2 – Sectorul cultural si sportiv :

Pe de o parte, scolile si bibliotecile au fost desemnate de ambele orase ca fiind vectorii schimburilor prioritare. Pe de alta parte, în domeniul sportului, vor fi solicitati sportivi care sa participe la manifestari organizate la Busteni si la Djerba Midoun, ambele orase primind pentru stagiu personalul de încadrare.

 

3 – Sectorul sãnãtate

Dorind continuarea cooperãrii în sectorul de sãnãtate publicã, Busteni  si Djerba Midoun se vor informa reciproc cu privire la organizarea localã a fiecãruia în acest domeniu.

Tema accesibilitãtii persoanelor cu handicap în oras va fi tratatã cu prioritate

 

4 – Sectorul turism

Orasele Busteni si Djerba Midoun  se vor informa despre oportunitãtile de promovare a turismului, (expozitii, târguri, etc) . În mod special, ele doresc dezvoltarea unei colaborãri pentru punerea în valoare a patrimoniului turistic.

 

5 – Sectorul comunicãrii

Ambele orase vor avea schimburi cu privire la modul de comunicare cu cetãtenii, în diversele lor domenii de competente .

 

II  Cooperare scolarã si formare profesionalã

Ambele orase vor lua toate initiativele si mãsurile utile pentru  încurajarea schimburilor de cunoastere si realizarea de acorduri de parteneriat între actorii din domeniile educatiei si cercetãrii.

 

III.  Cooperare culturalã

O atentie deosebitã se va da schimburilor la nivelul tinerilor. Orasele îsi vor aduce contributia si vor actiona pentru promovarea limbilor si a culturilor tunisiene si române. Ele vor încuraja proiectele culturale angajate de institutii si asociatii.

  1. Cooperare economicã

Busteni si Djerba Midoun vor facilita stabilirea legãturilor între sectoarele economice ale celor douã orase ;

 

V Cooperare la nivelul cetãtenilor

  1. 1. Cele doua orase vor favoriza schimburile la nivelul populatiei atât din Busteni cât si din Djerba Midoun, incitând cetãtenii la crearea de asociatii care sã contribuie la dezvoltarea cooperãrii.
  2. 2. Busteni si Djerba Midoun vor sprijini în mod deosebit initiativele care au ca scop favorizarea schimburilor între institutiile si organizatiile celor douã orase.

Pentru favorizarea schimburilor între cetãteni pe de o parte, si institutii pe de altã parte, ambele orase vor veghea punând la dispozitia diferitilor actori toate informatiile necesare cu privire la orasul cu care s-au înfrãtit.

Primãria din Djerba Midoun va încuraja crearea unei asociatii de înfrãtire  Tunisiano – Romana, care va avea ca misiune de a dezvolta dimensiunea populara (de masã) a acestei înfrãtiri, de a contribui la recenzarea (inventarierea) tuturor initiativelor de cooperare precum si de a transmite toate informatiile necesare cetatenilor din Djerba Midoun cu privire la Busteni si România .

Primãria Busteni va favoriza crearea unei comisii Romano-Tunisiene, în cadrul Asociatiei de Prietenie Busteni-Djerba Midoun.

 

Aceste obiective nu sunt exclusive altor orientãri care ar putea fi considerate oportune si benefice dezvoltãrii înfrãtirii.

 

Întâlniri ale delegatiilor oficiale, conduse de Primar sau de împuternicitul acestuia(de reprezentantul sau), vor avea loc în mod alternativ la Busteni si Djerba Midoun, cel putin o datã la 6 luni, în scopul efectuãrii bilantului cooperãrii si pentru orientarea schimburilor în viitor ;

 

Articolul 3 :

Pãrtile vor dezvolta colaborarea economicã reciproc avantajoasã si, în acest scop, vor crea persoanelor fizice si juridice care functioneazã legal în localitãtile aflate sub jurisdictia lor, conditiile cele mai favorabile pentru activitãtile cu caracter economic si comercial. Ele vor sprijini în special dezvoltarea, la nivel local, a colaborãrii industriale si comerciale, inclusiv a investitiilor, precum si cooperarea directã între intreprinderi.

Pãrtile vor acorda o atentie deosebitã colaborãrii între intreprinderile si firmele mici si mijlocii.

Pãrtile pot participa la expozitiile si târgurile organizate în tãrile lor, în cadrul cãrora pot conveni, pe o bazã comunã, actiuni de cooperare si schimburi cu parteneri strãini

 

Articolul 4 :

Pãrtile vor dezvolta colaborarea reciprocã în domeniul protectiei mediului înconjurãtor. Ele vor contribui la elaborarea si aplicarea unei strategii privind prevenirea si combaterea cauzelor de naturã sã prejudicieze echilibrul ecologic al localitãtilor lor.

 

Articolul 5 :

Pe baza unor programe corespunzãtoare, Pãrtile vor lãrgi, în limitele posibilitãtilor lor economice, schimburile culturale si vor facilita, în acest scop, colaborarea între asociatii si ansambluri artistice, institutii si organizatii culturale, precum si contacte între oameni de culturã si artã.

Ele vor sprijini colaborarea între scolile de toate gradele si categoriile, facilitând atât schimbul de elevi, cadre didactice si cercetãtori, cât si prin elaborarea si/sau, dupã caz, tratarea unor teme comune.

Ele vor sprijini, în limitele posibilitãtilor lor economice, studierea limbilor ambelor pãrti, atât în cadrul scolilor, precum si în afara cadrului scolar.

 

Articolul 6 :

Pãrtile vor facilita schimburile directe de sportivi, echipe sportive, specialisti în domeniul sportului care vor actiona la cluburile sportive interesate.

 

Articolul 7 :

Prezenta Întelegere se încheie pe o duratã nedeterminatã si intrã în  vigoare de la data ultimei comunicãri privind aprobarea acesteia de catre autoritatile administrative locale competente.

 

Încheiata în localitatea  Busteni la data de 9 Iunie 2007  în doua exemplare originale, fiecare în limba româna si limba franceza, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

PRIMAR  AL ORASULUI                    PRIMAR  AL ORASULUI

BUSTENI                                        DJERBA MIDOUN

Dl. Ec. Emanoil SAVIN                           Dl. Hamdane LABBASSI

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *