Strategia de dezvoltare locala durabila a oraşului Buşteni 2011 – 2015

  |  2.358 afișări

Contextul general privind elaborarea strategiei oraşului Buşteni Oraşul Buşteni este beneficiar al unui contract de finanţare pentru proiectul „Planificarea strategică, pârghie de dezvoltare durabilă şi coerentăa staţiunii Buşteni“, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa Prioritară1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul de interveniţie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, operaţiunea „Strategii de dezvoltare locală”.

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) este finanţat din Fondul Social European şi vizeazădezvoltarea capacităţii administrative, precum şi sprijinirea eforturilor de modernizare a administraţiei publice româneşti – cod SMIS 12735.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea capacităţii de planificare strategică la nivel local, orizont 2015. Proiectul va contribui la o îmbunătăţire durabilăa capacităţii admi-nistraţiei publice din România, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice şi la dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice de a realiza o mai bunăreglementare şi planificare strategică, precum şi de a dezvolta parteneriate inter-instituţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
•Stabilirea liniilor de dezvoltare strategică a localităţii Buşteni;
•Identificarea şi distribuirea eficientă a resurselor financiare pentru implementarea proiectelor prevăzute în planul de acţiuni elaborat;
•Îmbunătăţirea eficienţei şi performanţei funcţionării autorităţii publice locale;
•Iniţierea unui dialog ce vizeazăcrearea de parteneriate la nivel instituţional cu instituţii similare;
•Diseminarea rezultatelor şi conştientizare publicăcu privire la importanţa planificării strategice.

Strategia este un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care are la bazădocumentele de programare locală, regională, naţională şi internaţională:
• Strategia Naţionalăpentru Dezvoltare Durabilăa României;
• Planul de Dezvoltare a Regiunii 3 Sud Muntenia pentru perioada 2007 – 2013;
• Agenda Locală21;
• Documentele Cadru de Implementare ale Programelor Operaţionale;
• Politica de Coeziune a Uniunii Europene, Orientările Strategice Comunitare şi acquis-ului comunitar;
• Alte strategii şi documente locale, regionale şi naţionale relevante.

Dezvoltarea localădurabilănu înseamnă, strict, doar un mediu mai curat, ci şi o economie localăstabilă, cladităpe principii sănătoase. În acest fel, dezvoltarea comunităţii poate fi asiguratăprin modul de gestionare, actual şi viitor, al resurselor naturale, materiale, umane şi informaţionale.

Dezvoltarea economiei locale înseamnă deopotrivă, creşterea afacerilor, dezvoltarea investiţiilor şi concurenţei, precum şi ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea abilităţilor ocupaţionale.

Procesul de elaborare a strategiei locale de dezvoltare localăare o dimensiune participativă şi respectăprincipiile dialogului, comunicării şi consultării. În acelaşi timp, rolul politicilor publice transpuse în cadrul documentului strategic este de a diminua efectele crizei economice şi financiare actuale asupra capacităţii administrative la nivelul administraţiilor locale. De asemenea, obiectivele pe termen scurt precum şi planul de măsuri aferent fac referire directăla soluţiile de diminuare a efectelor acestei crize. Obiectivul strategiei de dezvoltare localădurabilă

Prin intermediul strategiei de dezvoltare localăa oraşului Buşteni se va urmării dezvoltarea comunităţii într-un mod controlat, abordând cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume: dimensiunea ecologică, dimensiunea economică şi cea socială, orientatăspre îmbunătăţirea continuăa calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural, bazându-se pe studii şi cercetări, precum şi pe documentare de naturădemografică, economică, statistică şi de protecţia mediului.

Aşadar, pentru a se defini şi înainta propuneri concrete de dezvoltare durabilă, s-a realizat, în primul rând, un diagnostic asupra cadrului socio-economic şi al activităţilor desfăşurate în cadrul comunităţii Buşteni.

Au fost investigate 5 domenii de acţiune strategică, acestea fiind interconectate şi se sprijinăreciproc:
• dezvoltare urbană, infrastructură, energie şi protecţia mediului;
• dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri;
• resurse umane, inclusiv dezvoltare şi protecţie socială, cultură, tineret, societate civilă;
• turism şi protejarea patrimoniului specific şi al mediului natural
• administraţia publică şi serviciile publice.

Analiza situaţiei actuale trebuie săfie cât mai realistă, motiv pentru care colectarea datelor din teritoriu a fost efectuată în colaborare cu autoritatea locală, instituţiile locale şi membrii comunităţii locale. Prin intermediul acestor seturi integrate de informaţii s-a determinat baza economică a localităţii, s-au identificat resursele, s-a evaluat structura şi nevoile pieţei forţei de muncă, s-a stabili un profil al populaţiei pe baza tendinţelor demografice din ultimii ani şi s-a evaluat starea de poluare a localităţii.

Strategia va contribui în mod direct la capacitatea administratiei Buşteni de a formula şi aplica politici publice care să sprijine dezvoltarea economică şi social a Comunităţii. De altfel, prin intemediul strategiei, administraţia publicălocală va deţine un instrument de lucru eficient prin care să-şi aplice în mod controlat şi structurat politicile publice.

CLICK AICI PENTRU A DESCARCA MATERIALUL COMPLET !!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *